Văn bản xã
16/07/2024
Ủy ban nhân dân xã Hồng Dũng triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTP ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
09/07/2024
Hồng Dũng triển khai danh mục TTHC sửa đôi, bổ sung lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.
06/06/2024
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÔNG DŨNG CÔNG KHAI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
26/03/2024
Ủy ban nhân dân Hồng Dũng ban hành Công văn công khai thủ tục hành chính năm 2024
18/03/2024
Ủy ban nhân dân xã Hổng Dũng triển khai thực hiện Quyết đinh số 164/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố thủ tục trong lĩnh vực nội vụ
02/02/2024
UBND xã Hồng Dũng ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.
04/01/2024
Ngày 28/12/2023 thay mặt Đảng ủy đồng chí Phạm Văn Thanh bí thư Đảng ủy đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/ĐU về việc lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên đai bàn xã Hồng Dũng năm 2024.